Vaikuta paikalliseen eläinsuojelupolitiikkaan!

Aina kaikki ei suju kuten pitäisi. Kaupungin järjestämä löytöeläinten talteenotto voi olla luokatonta. Valvova eläinlääkäri (kaupungin, kunnan tai valvontaeläinlääkäri) voi olla haluton tekemään huostaanottopäätöksiä (esimerkiksi suurien kissapopulaatioiden tai jatkuvasti karkailevan koiran tapauksessa) tai vaikuttamaan löytöeläintoimintaan.

Paikallinen eläinsuojeluviranomainen
Mikäli eläinsuojelutoiminta kunnassasi ei vastaa odotuksiasi, kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä kunnan eläinsuojeluviranomaiseen, eli valvonta-, kaupungin- tai kunnaneläinlääkäriin.

Jos palaute koskee lakisääteistä eläinten talteenottoa eli löytöeläintoimintaa, kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä suoraan löytöeläinyrittäjään. Kokemuksen perusteella tämä saa harvemmin aikaan toivottua muutosta, mutta ainakin sekin vaihtoehto on sitten selvitetty ja käyty läpi. Tällöin myös löytöeläintoiminnasta vastaavalle viranomaiselle voi sanoa, että asiasta on annettu jo palautetta suoraan löytöeläinyrittäjälle.

Asia kannattaa hoitaa sähköpostitse, jotta sinulle jää jälki siitä, milloin asiaa on yritetty hoitaa ja kenen kanssa. Sähköposti kannattaa aina laittaa kopiona myös muille asiaan liittyville tai asiasta vastaaville tahoille. Tällaisia voivat olla kaupungin hygieenikkoeläinlääkärit, terveysvalvonnan johtaja ja terveystarkastajat, sekä virasto, jossa paikalliset eläinsuojeluviranomaiset työskentelevät. Esimerkiksi Kotkassa tämä on Ympäristökeskus. Lähettämällä viestin kopiona usealle taholle asetat vastaavalle henkilölle paineen hoitaa asian mahdollisimman pian ja mahdollisimman hyvin.

Läänin eläinsuojeluviranomainen
Mikäli asia ei etene kuntatasolla, voit ottaa yhteyttä läänineläinlääkäriin, joka toimii kaupungineläinlääkärin esimiehenä. Voit pyytää häneltä selvitystä, miksi paikallinen viranomainen ei ole hoitanut lakisääteisiä velvollisuuksiaan ja mitä toimia läänineläinlääkäri tekee sen suhteen, että asia hoidetaan eikä vastaavaa tapahdu enää jatkossa.

Hallintokantelu
Jos asia ei etene myöskään läänineläinlääkärin kautta, voidaan paikallistason viranomaisten (esim. valvonta-, kaupungin- tai kunnaneläinlääkärin) sekä läänineläinlääkärin toiminnasta tehdä hallintokantelu Aluehallintovirastolle.

Kantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta tai ilmiantoa. Kantelun voi tehdä silloin, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella. Viranomainen voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse. Hallintolain nojalla kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kantelussa tulee yksilöidä, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelussa tulee mahdollisuuksien mukaan mainita ajankohta, johon kantelu kohdistuu, sekä se taho, jonka toimintaan kantelija on ollut tyytymätön. Kantelussa tulee kuvata lyhyesti ja selvästi se menettely tai tapahtuma, josta on kyse, sekä esittää kantelijan käsitys siitä, millä perusteella kyseinen menettely on ollut virheellistä.

Kantelussa tulee olla myös kantelijan yhteystiedot. Aluehallintovirasto ei voi sähköpostitse lähettää päätöstä tai vastausta, joka koskee salassa pidettäviä asioita. Tämän vuoksi kantelussa tulee olla kantelijan postiosoite.

Kantelun voi postittaa tai jättää allekirjoitettuna aluehallintoviraston kirjaamoon. Kantelun voi toimittaa myös sähköpostitse aluehallintoviraston kirjaamoon. Aluehallintovirastojen sähköpostiosoitteet ovat saatavilla Aluehallintoviraston sivuilla osoitteessa https://www.avi.fi/web/avi/yhteystiedot#.VKU226Ns3v4.

Lautakunnat
Lakisääteisen talteenoton osalta päätökset tehdään kaupungien ja kuntien lautakunnissa. Usein sama lautakunta vastaa myös paikallisten eläinsuojeluviranomaisten eli eläinlääkärien toiminnasta. Käytännössä lautakunnat siis määrittävät ne raamit, joiden perusteella kunnan viranomainen, eläinlääkäri, taas ohjaa löytöeläintaloa toimimaan esimerkiksi sen osalta, minkälaisia eläimiä löytöeläintalo saa vastaanottaa tai kuinka laadukasta hoitoa niille tarjotaan.

Kuntien ylläpitämillä kotisivuilla on yleensä lautakuntien jäsenten nimet ja mahdollisesti myös yhteystiedot. Lisäksi sivuilla on yleensä myös lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat, joista näkyy, mitä asioita lautakunnassa käsitellään. Niissä on myös yhteystietoja viranhaltijoille ja puheenjohtajille.

Tehokkain tapa saada muutosta asioihin on siis ottaa yhteyttä suoraan niihin lautakuntaedustajiin, jotka päättävät eläimiin liittyvistä asioista omassa kunnassa. Omalla äänellään voi vaikuttaa myös kunnallisvaaleissa äänestämällä eläinsuojelumyönteisiä ehdokkaita ja puolueita. Ehdokkaiden eläinsuojelumyönteisyyttä voi tarkastella esimerkiksi eläinpoliittisella vaalikoneella tai tapaamalla ehdokkaita ja keskustelemalla asiasta heidän kanssaan.

Löytöeläinsopimukset löytöeläintoimijan ja kunnan välillä ovat joiltakin osin julkisia. Nämä sopimustiedot voi pyytää esimerkiksi oman kunnan eläinsuojeluviranomaiselta, kuten valvontaeläinlääkäriltä.

Kuntalaisaloite
Kuntalaisena voi tehokkaasti vaikuttaa asioihin tekemällä kuntalaisaloitteen. Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota.

Suomen kuntalaisilla on ollut aloiteoikeus jo vuodesta 1977 alkaen. Aloiteoikeus on kirjattu kuntalakiin ja se on voimassa kaikissa Suomen kunnissa. Kuntalaisen aloiteoikeus tarjoaa yksittäisille kuntalaisille mahdollisuuden saattaa tärkeinä pitämiään asioita suoraan päätöksenteon piiriin. Kunnan järjestämän palvelun käyttäjät voivat osallistua kyseistä palvelua koskevaan aloitteeseen, vaikka eivät olisi asukkaita kunnassa, jolle aloite on osoitettu.

Aloitteessa esitetään yleensä parannusta johonkin asiantilaan, ja aloitteella pyritään usein edistämään jonkin laajemman ryhmän etua. Kuntalaisaloitetta ei siis tule sekoittaa palautteeseen tai hakemukseen. Hakemuksesta on kyse silloin, kun asukas toimii asianomaisena omassa asiassaan ja hakee esimerkiksi lupaa, etuutta tai avustusta.

Esimerkiksi, jos kunta hoitaa huonosti löytöeläimiä, voi aloitteella ehdottaa muutoksia. Aloitteessa voi esimerkiksi ehdottaa, että kunta velvoittaa löytöeläintoimijaa esittelemään löydetyt eläimet internetissä tai että toimija velvoitetaan järjestämään karanteenitilat. Kuntalaisaloitteella kuntaa voi painostaa myös esimerkiksi tekemään asiakastyytyväisyyskyselyn löytöeläintoiminnasta. Aloite voi pitää sisällään mitä vain.

Mikäli oma kunta ei ole kuntalaisaloite.fi-palvelussa, voi omalta kaupungilta selvittää, millä tavoin kuntalaisaloite kyseisessä kunnassa tehdään. Useaan kaupunkiin saa sähköpostitse yhteyden osoitteella kirjaamo@kaupunginnimi.fi, esimerkiksi kirjaamo@kouvola.fi, kirjaamo@kotka.fi jne., josta viesti välitetään eteenpäin asiasta vastaavalle taholle.

Esimerkiksi Tornion kaupunki ohjeistaa asukkaitaan osoittamaan vapaamuotoisen kuntalaisaloitteen joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. 

Jokainen kuntalaisaloite käsitellään jossakin kaupungin tai kunnan toimielimessä. Aloitteen käsittelee yleensä kunnanhallitus, lautakunta tai jokin muu kunnan viranomainen. Usein aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen aloitteessa käsiteltävä asia kuuluu.

Jos kuntalaisaloitteen kuitenkin tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite käsitellään asiaa hoitavan viranomaisen sijaan suoraan kunnanvaltuustossa. Käsittely on toteutettava kunnanvaltuustossa kuuden kuukauden kuluessa.

Media
Joskus vain julkinen paine auttaa asiaa. Asiasta kannattaa antaa vinkki paikallisille sekä valtakunnallisille sanomalehdille ja pyytää heitä selvittämään, miksi kunta ei ole suorittanut lainmukaisia velvoitteitaan. Taustatietoihin voi linkittää esimerkiksi Tarja Koskelan väitöskirjan aiheesta ”Eläinsuojeluun liittyvästä rikos- ja hallintoprosessista löytyy parannettavaa” sekä Ylen jutun kyseisestä aiheesta. Myös eläinsuojelulaista sekä lemmikkieläinten suojelua koskevasta eurooppalaisesta yleissopimuksesta löytyy monta kohtaa, joihin toimittajia voi vinkata tarttumaan.

Myös ulkopaikkakuntalainen voi vaikuttaa
Varsinaista kuntalaisuutta vaatii vain kunta-aloitteen tekeminen ja allekirjoittaminen. Kuka tahansa yksityishenkilö voi siis pyytää selvitystä valvovan eläinlääkärin toiminnasta hänen esihenkilöltään eli läänineläinlääkäriltä (jonka työnantajana on Aluehallintovirasto). Tämän lisäksi yksityishenkilö voi tehdä valvovan tai läänineläinlääkärin toiminnasta hallintokantelun Aluehallintovirastolle. Sähköpostia ja puheluita voi hoitaa kuka tahansa, joten kuka tahansa yksityishenkilö voi ottaa yhteyttä myös tapahtumakunnan päättäjiin. Myöskään juttuvinkkien antaminen lehdistölle ei vaadi kuntalaisuutta.

Lähteet

Aluehallintovirasto. Kantelun tekeminen. Luettavissa: https://www.avi.fi/web/avi/kantelun-tekeminen. Luettu: 6.1.2020.

Aluehallintovirasto. Kantelut. Luettavissa: https://www.avi.fi/web/avi/kantelu1. Luettu: 6.1.2020.

Finlex. Eläinsuojelulaki. Luettavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247 . Luettu: 2.8.2019.

Kuntalaisaloite.fi. Kuntalaisaloite lyhyesti. Luettavissa: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/ohjeet/kuntalaisaloite-lyhyesti?fbclid=IwAR03o8H6JSI9VOV65pjSTBMv4mYiL18h82wIpsDW-hOEUjx4GzNDwpoqbNs. Luettu: 11.8.2018.

Kuntaliitto.fi 2018. Kuntalaisaloite. Luettavissa: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/demokratia-ja-osallisuus/kuntalaisten-osallistuminen/demokratia-ja-osallisuus/kuntalaisaloite?fbclid=IwAR3FPXpkL83hhTe7PsseWFZ_yICkDY28LyHn2Dgs_S2dyTWfjE5JwGE4Aes. Luettu: 11.8.2019.

Tornio. Kuntalaisaloite. Luettavissa: https://www.tornio.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/kuntalaisaloite/?fbclid=IwAR2X2hE4cY6xxsbNUJFOoRmZtYJWaE5ej3Q3DOSuRC3ossKTpHCcEwfibIc. Luettu: 11.8.2019.

Yksi vastaus artikkeliiin “Vaikuta paikalliseen eläinsuojelupolitiikkaan!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s